Handelsbetingelser Erhverv

Generelle betingelser
Nedenstående betingelser er gældende for alle former for salg, leveringer og tilbud, medmindre andet er aftalt skriftligt og bekræftet af CarVision. Ved forbrugerkøb gælder reglerne om køb. Dette gælder også vedrørende reklamationsret/mangler.

Kataloger
CarVision udgiver kataloger og stiller disse frit til rådighed i begrænset omfang - herunder web-katalog. Informationerne i katalogerne inkl. monteringsvejledninger er vejledende, og eventuelle fejl giver ikke mulighed for erstatning eller anden form for kompensation.

Priser
Alle opgivne priser er netto eksklusiv moms, medmindre andet er oplyst. CarVision forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Levering finder altid sted til den på leverings-dagen gældende pris, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Tilbud
Tilbud bortfalder, såfremt de ikke er accepteret senest 3 uger fra tilbudsdato, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Kreditering / returnering
Returnering kan kun finde sted efter forudgående aftale med CarVision i hvert enkelt tilfælde. Returnering vil kun være mulig inden for 14 dage efter køb, for kurante varer i ubeskadiget, original emballage sammen med fakturaoplysninger/-nummer. For returnering beregnes et administrationsgebyr. Skaffevarer tages kun retur, såfremt CarVisions leverandør accepterer returnering fra CarVision. Kreditering sker med fradrag af afholdte omkostninger. Al returnering skal ske franko.

Levering
Levering sker ab lager via Post Nord, medmindre andet er aftalt.

Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er netto kontant ved levering, medmindre andet er aftalt skriftligt. Er andet aftalt, er det oplyst på den enkelte faktura og skal naturligvis overholdes. Manglende overholdelse af betalingsbetingelserne medfører tilskrivning af renter, der beregnes pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende, forfaldne saldo inkl. renter. Skriftlige rykkere udsendes ved forfald. Ved gentage rykkere medføre dette et rykkergebyr på kr. 100,- pr. gang.

Misligholdelse
Ved misligholdelse bortfalder CarVisions forpligtelser, herunder i forhold til reklamationer og mangler. Ved misligholdelse forstås bl.a. forsinkelse i betaling fra købers side eller købers manglende overholdelse af betalingsbetingelserne.

Reklamationsret / mangler
CarVision er alene ansvarlig for mangler, fejl og defekter, som skyldes fabrikations- eller materialefejl. Ethvert mangelkrav uanset art skal være gjort gældende snarest efter konstatering og inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet. Fakturaoplysninger/-nummer gælder som ”reklamationsbevis” og skal følge varen ved evt. reklamationer.

Såfremt der påvises mangler, der kan gøres gældende over for CarVision, er CarVision forpligtet til efter eget valg enten at foretage omlevering eller at afhjælpe manglen, hvorefter manglen anses for endelig afhjulpet med den virkning, at køber er fuldt og endeligt fyldestgjort. Køber er forpligtet til for egen regning at fremsende produktet til CarVision.

Eventuelle udgifter i forbindelse med af- og påmontering dækkes ikke af CarVision. CarVisions mangelansvar bortfalder, såfremt der uden CarVisions skriftlige godkendelse foretages reparationer af det købte produkt, eller det leverede produkt behandles ukorrekt, og afhjælpningen er sat i gang uden forudgående skriftlig aftale. Ovenstående afsnit er alene gældende for B2B (handelskøb).

Garanti
Der ydes generelt en garanti på 2 år. Garantien omfatter den eller de dele, der er fejlbehæftet. Garantien gælder i 2 år fra CarVisions fakturadato, og garantien omfatter kun fejl og defekter, der er konstateret og anmeldt i garantiperioden. Forbehold er dog Parrot produkter. Der ydes 2 års garanti fra produktionsdato (B2B).

Ved udbedring af mangler under garantien ydes der en 6 måneders reklamationsret på ny isatte dele – dog minimum 24 måneders garanti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Garantien dækker ikke naturlig/almindelig slitage og ælde.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af fejlmontering, fejlbetjening, overlast, mislighold, mangelfuld vedligeholdelse, eller ydre påvirkninger, herunder hærværk.

Sammen med indsendelse af det fejlbehæftede produkt skal faktura medsendes (På Kenwood er det dog faktura til slutbruger).

CarVision's almindelige betingelser for reklamationsret / mangler er ligeledes gældende i garantisager.

til top